401's Class Committee

Our DEAREST form teacher :

Mrs Juliana Goh


Executive Committee:
Chairman: He Shiying
Vice Chair:Ian
Secretary : Cassandra Mah
Treasurer : Dominic
PSL: Lam Jia Jun

Sub-Committee

Welfare & Service Learning:
Ming Yi
Devanshi

Cyber Wellness:
Tay Yong Hong
Dylan Goh

NE Representative:
Dominic Wong
Lim Jing Jie
Sean Chin
Edwin Lim

Environmental Rep:
Pey Ruo Song
Nicholas Lee
Nicholas Kuu
Patrick Tan

Subject Representatives :
English : Dominic Wong
Maths   : Nicholas Kuu
Biology : Devanshi
Chemistry: Jun wei
CL : Jia En
Biotech: Mingyi
Geography: Dhruti VS

S&W Representatives:
Red: Nil
Yellow: Ian
Green: Yong Lin
Black: Allen
Blue : Junwei

No comments:

Post a Comment